Snuser for å stumpe røyken

Færre røyker – flere snuser. En av årsakene er at etablerte røykere bruker snus for å slutte. Det viser fersk statistikk fra publikasjonen Tobakk i Norge.

Av: Petter Gjelsnes

I rapporten heter det at det er nærliggende å tro at økningen i bruk av snus kan ha bidratt til å redusere andelen røykere. Det har vært en sterk invers korrelasjon mellom økningen i bruk av snus og nedgangen i røyking.

 

Fra marginalt til vanlig

Et overordnet funn i publikasjonen er at snus over de fire siste tiårene har endret seg fra å være et marginalt produkt til å bli en temmelig vanlig konsumvare. Denne økningen skyldes i hovedsak at:

 • Etablerte røykere bruker snus som metode for å stumpe røyken for godt
 • Etablerte røykere bruker snus som delvis substitusjon for sigaretter (dobbel bruk)
 • At ungdom som før ville begynt å røyke i større grad velger snus
 • At ungdom som ellers ikke ville brukt tobakk i større grad begynner å bruke snus

 

Stabil andel snusbrukere i Norge

Andelen unge menn i aldersgruppen 16-14 år som snuser daglig har vært stabil på rundt 25 prosent de siste ti årene. Den sammen utviklingen ser vi hos kvinner, hvor andelen er stabil på rundt 15 prosent. Samtidig er det en vekst i de eldre aldersgruppene, hvilket innebærer at andelen snusere blant de voksne øker.

 • Bruk av snus har endret seg fra å være et svært uvanlig til et ganske vanlig fenomen
 • Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men som i de senere årene har blitt stadig mer populært blant kvinner
 • Andelen som bruker snus blant menn i alderen 16-14 år har ikke endret seg i særlig grad i løpet av de siste ti årene. I tillegg ser det ut som den kraftige økningen i snusbruk blant kvinner i denne aldersgruppen avtar
 • Hovedårsaken til fortsatt økning i bruk av snus er en økende andel i aldersgruppen 25-49 år

 

Jevn nedgang i dagligrøyking

Rapporten viser at dagligrøyking blant menn har hatt en jevn nedgang over de siste fire tiårene. Blant kvinner var andelen dagligrøykere stabil fra 1970-tallet og fram til slutten av 1990-tallet før den begynte å synke. Dagligrøyking har vært mindre utbredt blant kvinner i hele perioden, med unntak av de siste to tiårene da andelen røykere har vært lik for menn og kvinner.

 • Andelen som røyker av og til, har vært stabil på rundt ti prosent fra midten av 1970-tallet til i dag og lik for kvinner og menn
 • I den totale røykepopulasjonen var det i 2019 flere som røykte av og til (54 prosent) enn dagligrøykere (47 prosent)
 • Andelen regelmessige røykere (de som røyker daglig eller av og til) i alderen 16-74 var i 2019 på 18 prosent. Legges snus til, var det samme år 35 prosent av mennene, og 21 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen som brukte tobakk regelmessig

 

Flest lavutdannede som røyker

Andelen dagligrøykere de siste tiårene har vært på 15 til 20 prosentpoeng høyere blant voksne menn og kvinner med grunnskole som høyeste fullførte utdanning sammenlignet med de som har universitets- eller høyskoleutdanning.

 

Blant kvinner har forskjellen økt de to siste årene. Andelen røykere blant kvinner med kun grunnskoleutdanning var i 2019 på 25 prosent mot fire prosent blant kvinner med universitets- eller høyskoleutdanning. Tilsvarende tall for menn var på 20 og fire prosent.

 

Flest snusere i Trøndelag, Finnmark, Oslo og Nordland

Andelen snusere varierer fra sted til sted. Flest snusere finner vi Trøndelag, Finnmark, Oslo og Nordland der over 17 prosent av de mellom 16 og 74 år brukte snus daglig eller av og til i perioden 2015-2019. Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Møre og Romsdal var de fylkene med den laveste andelen regelmessige snusbrukere på mellom 11 og 12 prosent.

 

Om Tobakk i Norge

Rapporten Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk. Rapporten er oppdatert med nye tall og fakta for 2019 og 2020.

Del