Færre ungdommer snuser og røyker

Det siste tiåret har der vært flere norske ungdommer som bruker snus enn røyk. Likevel har det vært en nedgang fra åtte til fire prosent i perioden fra 2007 til 2019.

Tallene er hentet fra den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) som er gjennonmført i mer enn 30 europeiske land siden 1995. Rapporten viser utviklingen av bruk i rusmidler og tobakk blant europeiske 15 og 16 åringer i perioden fra 1995 til 2019. Det er Folkhelseinstituttet som er ansvarlig for den norske undersøkelsen.

Færre unge snusbrukere

Den ferske undersøkelsen viser at andelen norske ungdommer som oppgir bruk av snus daglig, har vært større enn andelen røykere. Likevel er det færre 15 og 16 åringer som bruker snus nå enn før. Andelen dagligbrukere er redusert fra 7-8 prosent til 4 prosent i perioden fra 2007 til 2019.

Det er hovedsakelig guttene som har redusert bruken av snus. Andelen gutter som bruker snus er halvert fra 12 prosent i 2011 til 6 prosent i 2019. Andelen jenter i samme tidsperiode redusert fra fire til tre prosent. Andelen som oppga noen gangs bruk av snus er redusert fra 33 prosent i 2007 til 19 prosent i 2019.

Nesten ingen røyker lenger

Når det kommer til røyking viser undersøkelsen at nesten ingen 10-klassinger røyker. I 2019 er det kun to prosent som oppgir at de røyker. Bare Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge.

Med andre ord har andelen 15 og 16 åringer som røyker daglig blitt betydelig mindre etter årtusenskiftet. Fra 1999 til 2019 er antallet røykere i segmentet redusert fra 24 til to prosent. Norge var allerede i 2015 blant de europeiske landene med en laveste andelen som oppga å ha røyket – både noen gang og daglig.

Del